Vill du vara med i en studie kring terapeuters bidrag till allians?

Information till psykologer och psykoterapeuter som eventuellt önskar delta i psykoterapistudie kring psykodynamiska terapeuters eventuella bidrag till alliansen – höstterminen 2020

Jag som genomför studien heter Mikael Krall och arbetar som psykolog i psykiatrin och i en privat psykoterapiverksamhet. Studien är en del av psykoterapeutprogrammet vid Göteborgs universitet. Den genomförs under hösten 2020 och kommer att presenteras som en examensuppsats under våren 2021.

Bakgrund och syfte

I psykoterapiforskningens början ansågs terapeuternas specifika egenskaper mycket viktiga för att förstå psykoterapiresultaten. Men uppmärksamheten kring dessa terapeutfaktorer har minskat under årtiondena p.g.a. betoningen på randomiserade kontrollerade studier (RCT) och specifika psykoterapimetoder. När det gäller olika terapeutfaktorer och hur mycket av terapiutfallet de förklarar kan man i den senaste forskningens fynd (metaanalyser) se följande fyra i topp: verklig relation (14,4%), samarbete (8,4%), empati (7,8%) och allians (7,7%). Enligt Wampold & Imel (2015) svarar skillnader mellan terapier för mindre än 1% av utfallsvariansen. Det är således faktorer som har med terapeut-patientrelationen att göra som toppar förklaringen av terapiresultat, där allians är den mest undersökta faktorn. Denna studie fokuserar därför på terapeuterna och undersöker en terapeutfaktors eventuella bidrag till alliansen.

Syftet med studien är att undersöka om psykodynamiska terapeuters benägenhet att ta andra människors perspektiv (i termer av tänkande kring moraliska dilemman) spelar roll för patienters upplevelse av alliansen, samt om denna benägenhet hos terapeuter och patienter skiljer sig åt. Dessa två aspekter mäts med två olika frågeformulär. Förhållandet mellan perspektivtagande (tänkande kring moraliska dilemman) och allians har tidigare inte studerats. Studien är en hypotesprövande pilotstudie.

Hur går studien till?

Om du tackar ja till att delta i studien ber du också två av dina aktuella patienter att fylla i samma frågeformulär som du själv. Det skall vara patienter som går regelbundet hos dig, helst en gång per vecka. Dessa väljs utifrån fyra kriterier och i följande ordning:

  1. (i)  patienter med depressions- eller ångestproblematik/-diagnos
  2. (ii)  de har gått hos dig minst 12 gånger i psykodynamisk psykoterapi
  3. (iii)  de är så nära dig i ålder som möjligt
  4. (iv)  de är så nära dig i utbildningsnivå som möjligt

Hur nära dina patienter hamnar i relation till din ålder och utbildningsnivå bestäms av vilka du har att välja bland. Det kan betyda att de hamnar relativt nära eller t.o.m. långt ifrån, men då är det som det är. Du hör efter med dina utvalda patienter om de kan tänka sig att medverka i studien och de får i samband med din förfrågan en information som lämnas ut av dig (som du får när du anmäler dig till studien). Om någon eller båda tackar nej behöver du fråga en eller ett par av dina andra patienter.

Både du och dina två patienter skall var och en fylla i tre formulär, ett om bakgrundsinformation, ett frågeformulär som presenterar moraliska dilemman som man skall ta ställning till och ett som frågar om alliansen. Frågeformulären är väl etablerade inom den psykologiska forskningen. Tidsåtgången för ifyllnad av dessa tre formulär sträcker sig från cirka 25 till 40 minuter. Detaljer kring proceduren erhålls vid anmälan om intresse att delta.

Finns det några fördelar att vara med i studien?

Fördelen med att vara med i denna studie är att både du och din patient får möjlighet att reflektera över er relation och ert samarbete i och med frågor om dessa aspekter av er terapi. Frågeformuläret med moraliska dilemman ger möjlighet till reflektion om hur man som person tänker kring olika dilemman som vi människor kan hamna i. Fördelen är också att studien kan bidra till ytterligare kunskap kring terapeuternas bidrag till alliansen.

Risker med att delta i studien

Det finns inga kalkylerade risker med att vara med i en sådan här studie. Det är dock möjligt att någon enstaka patient kan börja fundera extra mycket över frågorna i frågeformulären och er terapirelation, vad man som patient svarade och vad terapeuten svarade, och det får enligt min mening i så fall hanteras som andra aspekter som kommer upp hanteras i psykodynamisk psykoterapi.

Deltagande

Att medverka i studien är frivilligt och kan avbrytas när som helst utan att detta får några negativa konsekvenser. Formulär som eventuellt har fyllts kan då förstöras om så önskas. Ingen ersättning erhålles för medverkan, varken för terapeut eller patient. Uppgifter om vilka patienter som deltar i studien inhämtas och registreras inte, varken före, under eller efter att studien har genomförts. Terapeuter som önskar medverka kontaktar en mellanhand (se nedan) för översändning av material, men dessa kontaktuppgifter registreras inte heller. Detta betyder att du och dina patienter är anonyma i hela forskningsprocessen och i uppsatsen.

Om du vill medverka i studien kontaktar du psykolog Gunnar Olsson som arbetar på Psykoterapimottagning Överås, Göteborg: gunnarolsson330@gmail.com eller per telefon 073-7883723. Gunnar är en kollega till mig och är inte engagerad i eller kopplad till studien utan fungerar endast som mellanhand på grund av att denna studie utvärderar dig som psykodynamisk psykolog/psykoterapeut. Genom detta förfarande vet jag inte vilka som medverkar och anonymiteten blir på det sättet fullständig. Vidare information och formulär skickas sedan till dig av Gunnar. När de är ifyllda skickas de direkt till mig utan avsändare.

Ansvarig för studien

Mikael Krall, studerande vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet

Mikael Krall arbetar som psykolog inom psykiatrin och
i en privat psykoterapiverksamhet.

Mikael sagt om Mikael

Jag arbetar med psykodynamisk psykoterapi och har ett intresse för det terapeutiska samspelet och vad terapeuter bidrar med i sina terapier. Jag har en bred akademisk utbildning bakom mig förutom psykologprogrammet med en mastersexamen i religionsvetenskap samt studier bl.a. i pedagogik  och musikvetenskap. Jag har tidigare skrivit ett omfattande arbete (psykologexamensuppsats) om forskning kring hur människor tänker kring moraliska dilemman utifrån den amerikanske psykologen Lawrence Kohlbergs (1927-1987) arbete.
2019 publicerade jag en bok inom ämnet religionsvetenskap.


Under denna termin skall jag genomföra en studie inom ramen för
psykoterapeutprogrammet (PDT-inriktning) vid Göteborgs universitet och som presenteras som en examensuppsats under våren 2021. Min handledare är Rolf Sandell, professor vid Lunds universitet.

Rolf Sandell är professor emeritus i klinisk psykologi, psykoanalytiker och är bla engagerad i projekt – POSE vid Lunds universitet, en svensk RCT-studie kring PFPP och KBT vid panikångest. Han är även handledare för Mikael i denna studie

Handledare

Rolf Sandell, professor, Lunds universitet

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Blogg på WordPress.com.

Upp ↑

%d bloggare gillar detta: